ê. Áðüóôïëïò ÐáðáãéáííÜêçò Concierge ôïõ îåíïäï÷åßïõ Grand Bretagne

ê. ÈáíÜóçò Ìïõñóéþôçò Door-man ôïõ îåíïäï÷åßïõ Atheneum Intercontinental